Mohammad Yunus Masrukhin

Mohammad Yunus Masrukhin

adalah dosen di sekolah pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) yang mempunyai minat akademik seputar kajian Islam klasik, teologi klasik dan kontemporer, kesufian terutama kajian tentang Ibn ‘Arabi, filsafat Islam dan kontemporer, kajian ruang publik, dan sosiologi Islam. Ia memperoleh gelar Ph.D. dari Universitas Al-Azhar Al-Syarif tahun 2016 dalam bidang teologi Islam dengan predikat summa cum laude, dan MA dari universitas yang sama (2011) dalam bidang filsafat Islam dan tasawuf dengan predikat cum laude. Beberapa bukunya yang akan terbit di antaranya adalah al-Jānib al-Insāni fī al-Khithāb al-Kalāmā ‘inda al-Asyā’irah: min al-Insāniyyah al-Kalāmiyyah ilā Maqāshid al-‘Aqīdah oleh Penerbit Mansyurat al-Jamal, Freiberg & Beirut. Beberapa tulisannya yang sudah terbit antara “Ulama dan Negosiasi Kebangsaan di Medan: Otoritas, Reservasi, dan Moderatisme Paradoks” dalam buku Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Puspidep Press. Mohammad Yunus Masrukhin & Munirul Ikhwan “Amar Makruf Nahi Munkar dan Politik Ortodoksi Ulama” dalam buku Ulama dan Negara-Bangsa yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Puspidep Press & Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2017 “Problem Keaslian dalam Diskursus Kesufian dalam Keaslian dan Liyan: Pergulatan Paradigma dan Metodologi dalam Islam yang diterbitkan di Cairo oleh Al-Mizan Study Club. 2015 Biografi Ibn ‘Arabi: Perjalanan Spiritual Mencari Tuhan bersama Para Sufi yang diterbitkan di Depok oleh Keira Publishing. 2014 Al-Wujūd wa al-Zamān fī al-Khithāb al-Shūfī ‘inda Muhyiddīn Ibn ‘Arabī yang diterbitkan oleh Mansyurat al-Jamal.